Trajectcoaching

Het programma Trajectcoaching richt zich op mensen die moe zijn, geen plezier of voldoening meer hebben in hun leven en/of werk, lichamelijke klachten hebben, frequent kortverzuim vertonen, ongewenste trekjes ervaren, hun manier van communiceren willen veranderen, etc.
Kortom: mensen die niet lekker in hun vel zitten, ontevreden over zichzelf zijn of zich uitgeput voelen, maar waarbij nog geen sprake is van overspannenheid.
Aan het begin van het traject wordt met de betrokkene een werkplan opgesteld. Het traject kent een van tevoren afgesproken aantal uren.

Wees op tijd
Komt er in dat soort situaties geen handreiking, dan kan het van kwaad tot erger gaan en uiteindelijk leiden tot burn-out.

Krijgt betrokkene echter gericht een steun in de rug, dan kan de draad veelal weer worden opgepakt en keert de oude energie terug. Het is dus zaak er op tijd bij te zijn om langdurige schade aan mens (en bedrijf) te voorkomen.

Aanpak
In dit programma wordt gebruik gemaakt van communicatiemethoden die gestoeld zijn op zowel Neuro Linguistisch Programmeren volgens dr. R. Bandler als het gedachtegoed van Dr. Marshall Rosenberg, de grondlegger van geweldloze communicatie. Daarnaast staan de methodieken van de vitaliteitkunde ter beschikking.

Er wordt ruim aandacht geschonken aan het denken, doen en laten van de betrokkene en de karakteristieke patronen die hij/zij in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Het gaat erom dat betrokkene zich bewust wordt van de wijze waarop hij/ zij met zichzelf en met de omgeving omgaat en wat dat voor interne en externe reacties oproept.

Ook is er veel aandacht voor het beeld dat de cliënt van zichzelf heeft. Immers, wanneer dat beeld positief en realistisch is, zal betrokkene beter gaan functioneren en harmonieuzer omgaan met de uitdagingen die zich zowel in de werkomgeving als privé voordoen.

Tevens wordt er een analyse gemaakt van de omstandigheden die hebben geleid tot de ‘verschijnselen’ en wordt er een aanpak voorgesteld die bedoeld is om te verhinderen dat e.e.a. zich herhaalt.

De rode draad die door het programma loopt, is dat de betrokkene aan een toekomst werkt die bij hem/ haar past. Omdat met deze integrale aanpak de werkelijke oorzaken van het probleem worden aangepakt, kunnen de betrokkenen blijvend van de klachten afkomen.

Programma
Het programma Traject Coaching omvat een intakegesprek van 2 uur, tien bijeenkomsten van 1,5 uur, telkens met een tussenliggende periode van minstens 14 dagen plus een evaluatiegesprek van een uur.
In de tussenliggende periodes is er gelegenheid om het behandelde te laten bezinken, te reflecteren en het voorgestelde “speel – en oefenwerk” thuis en, waar van toepassing, op het werk te doen.

Tijdens de bijeenkomsten komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

– Het vaststellen van de problematiek.
– Het definiëren van realistische doelen.
– Het samen maken van een plan van aanpak.
– Het wegnemen van belemmeringen op emotioneel en mentaal gebied om de gestelde doelen ook inderdaad te kunnen bereiken.
– Het in kaart brengen van de interacties binnen de (werk)omgeving en het, waar nodig, aanbrengen van wezenlijke veranderingen, waardoor betrokkene   kan komen tot optimaal functioneren vanuit zowel het eigen perspectief als eventueel vanuit het perspectief van zijn/haar organisatie.
– Het optimaliseren van de communicatie van betrokkene, enerzijds met de mensen in zijn/ haar (werk)omgeving, anderzijds met zichzelf.
– Het waarborgen dat de genoemde verschijnselen zich niet nog een keer voordoen.

Optioneel kan er gedurende de gehele periode wekelijks, tijdens afgesproken uren, telefonisch een beroep op de coach worden gedaan dan wel e-mail coaching worden afgesproken.

Een maand na de laatste bijeenkomst is er een gesprek van een uur, waarin het proces wordt geëvalueerd en eventuele nog opgekomen vragen aan de orde komen.

Waar dat van toepassing is vindt er optioneel een evaluatiegesprek plaats op het werk in het bijzijn van leidinggevende(n) en/of HRM medewerker(s).

Eerstvolgende opleidingsmomenten:

13 januari 2015
14 mei 2015
26 september 2015